september 29, 2009

För en nödvändighetens arkitektur!

Länk till manifestet som pdf

Arkitektur svarar mot människans mest elementära behov. Den är skydd mot naturens krafter, men samtidigt också lust och lek. Arkitektur bildar gräns mellan natur och kultur, den är människans fotfäste i världen. Arkitekturen är en berättelse om människors liv och samhällens utveckling, om ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden.

I globaliseringens mediestyrda samhälle blir arkitekturen mer än någonsin konkurrensmedel och lokaliseringsfaktor. Den blir till ikoner vars syfte är att väcka sensation. Dålig stadsplanering och spekulation leder till ökade sociala klyftor, långa transporter och resursslöseri. Mänsklighetens byggande och boende är en av de främsta källorna till miljöförstöring och klimatpåverkan. Problemen är globala, liksom den finanskris som störtat världen i recession.

Arkitekturen står idag inför utmaningar lika stora som dem modernismen ställdes inför i början av 1900-talet. Den tänkande människan ser nödvändigheten att ta utmaningarna på allvar. Globaliseringen öppnar för nya lösningar, liksom en nödvändighetens arkitektur skapar nya möjligheter.


Nödvändighetens arkitektur är:

Ansvarsfull
Nödvändighetens arkitektur kräver insikter och yrkeskunnande. Den utgår från behoven, de nära och de avlägsna. Den tänker i arkitekturens många dimensioner och konsekvenser, även de som inte är omedelbart givna.
I begränsningarna finns arkitekturens möjligheter.

Omsorgsfull
Nödvändighetens arkitektur är väl planerad och omsorgsfullt utförd. Den utvärderas noggrant. Planeringen tar tillvara erfarenheter, svarar mot människors behov, förankrar det byggda i dess omgivning och funktionen i det byggda. Omsorgen om detaljer och i materialval ger närhet åt brukarna och ger tid till delaktighet för de inblandade. Utvärderingen ger kunskap inför byggnadens fortsatta liv och inför framtida projekt.
Eftertanke säkrar en långsiktig ekonomi.

Hållbar
Nödvändighetens arkitektur undviker kortsiktig teknik och kortsiktiga lösningar. Den strävar efter korta transporter, bygger på kretsloppstänkande och nyttjar förnyelsebara resurser. Nödvändighetens arkitektur innebär en långsiktig och förnyelsebar arkitektur, material återanvänds bäst där de redan finns i byggnaden.
Arkitekturen måste hushålla med material, energi och människor.

Rättvis
Nödvändighetens arkitektur söker motverka sociala och globala klyftor. Den förhindrar segregation och slum genom att stimulera till delaktighet och utveckling i förorter och favelas. Den försvarar arkitekturen som allemansrätt och arkitekturupplevelsen som fri nyttighet.
Samhället ska ge plats för alla människors vardag och fest.

Öppen
Nödvändighetens arkitektur inbjuder till förändringar och dialog. Den är öppen för en mångfald av kulturella traditioner och berättelser och är det demokratiska samhällets fysiska uttryck. En byggnad eller stad är inte något man slutför, det är något man sätter igång.
Den arkitektur som är öppen för förändring och deltagande blir älskad och får ett långt liv.

Varför?

Virserums Konsthall genomför sedan 2004 stora utställningar om träbyggnadskonst. I arbetet med nästa stora utställning som äger rum sommaren 2010 har hållbar utveckling som fenomen dykt upp överallt. Begreppet är så allmänt använt, att det riskerar att tömmas på sitt innehåll. Vi vill föra diskussionen om arkitektur, stads- och samhällsplanering bortom det omedelbara. Vi behöver er hjälp att göra det.

Hjälp oss att sprida diskussionen!

I och med detta upprops offentliggörande öppnar vi denna blogg, använd den. Debattera, skicka vidare uppropet! Det kommer också att spridas internationellt. På Virserums Konsthalls hemsida finns en engelsk översättning att ladda ner.

Virserums Konsthall vill visa Nödvändighetens arkitektur
Vi vill visa Nödvändighetens arkitektur. Skicka oss information; texter, ritningar och bilder på spännande projekt som passar med uppropet. Det kan vara byggnader, större projekt, stadsplaner. Projekten ska vara aktuella och genomförda de senaste fem åren. Men vi är också intresserade av planer, idéer och drömmar. (Projekten behöver inte innehålla trä, även om trä är ett naturligt val i vårt land.) Det kostar inget att vara med.

Hedersomnämnanden

Utställningen visas i Virserum 9 maj – 19 september, sedan går den ut på turné i Sverige, Norden och övriga världen. Till utställningen publiceras en katalog på svenska och engelska. En internationell arkitektjury kommer att dela ut tre hedersomnämnanden som bekantgörs i augusti 2010. Utställningen kommer att visas på Konsthallens andra våning, som är Sverige största konstrum.

 
Virserum september 2010
Henrik Teleman
Konsthallschef


MAILA Nödvändighetens arkitektur till: arc@virserumskonsthall.com